Polityka prywatności

Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” jest właścicielem serwisu PSYCHOMEM.PL. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z tego serwisu.

Polityka prywatności powstała w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, przejrzystego i rzetelnego przetwarzania twoich danych osobowych podczas korzystania z usług naszego serwisu. Polityka prywatności jest po to, aby określić, w jaki sposób dbamy o twoje dane osobowe i twoje prawa.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Stowarzyszenie (także: my, nasze) – Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków, mail: kontakt@psychomem.pl

PSYCHOMEM.PL (także: serwis, platforma) – serwis internetowy dostępny pod adresem psychomem.pl należący do stowarzyszenia, umożliwiający wykonywanie ćwiczeń w ramach metody rozwojowej PsychoMem.

Użytkownicy – osoby fizyczny i prawne, które utworzyły swoje konto w ramach serwisu, spełniają warunki regulaminu i dokonały jego akceptacji.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta ze serwisu oraz jego usług niewymagających założenia konta, np. generator memów, gra memory.

Konto – utrzymywany przez stowarzyszenie dla użytkownika – pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem – zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu PSYCHOMEM.PL.

Profil – funkcjonalność konta, która pozwala użytkownikowi gromadzić wybrane dane.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin – regulamin korzystania z serwisu PSYCHOMEM.PL dostępny na stronie https://psychomem.pl/regulamin-serwisu/.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie jako administratora danych użytkowników w zakresie danych podanych podczas:

  • rejestracji konta w serwisie w celu stworzenia własnego konta w serwisie,
  • wypełniania formularza w celu otrzymania podręcznika PsychoMem.

Kontakt do administratora danych osobowych: kontakt@psychomem.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla użytkowników i użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Pogrupowaliśmy te informacje  po celu przetwarzania danych osobowych.

Założenie konta oraz uwierzytelnianie użytkownika w celu stworzenia własnego konta w serwisie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez ciebie we formularzu rejestracyjnym do serwisu, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail ustanowione przez ciebie hasło.

Dane podane przez użytkownika w procesie rejestracji, Stowarzyszenie wykorzystuje do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach obsługi serwisu oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu.

Będziemy wykorzystywać podane dane kontaktowe także w celu przekazywania informacji o projekcie PsychoMem. Te informacje będą dotyczyły bezpłatnych lub płatnych usług lub produktów związanych bezpośrednio z projektem PsychoMem.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wypełnienie formularza w celu pobrania podręcznika PsychoMem

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez ciebie we formularzu, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie telefon, nazwa firmy / instytucji, miasto, pełnione role zawodowe, ustanowione przez ciebie hasło.

Te dane podane przez użytkownika, Stowarzyszenie wykorzystuje do kontaktowania się z użytkownikiem w ramach obsługi serwisu oraz do czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach serwisu.

Będziemy wykorzystywać podane dane kontaktowe także w celu przekazywania informacji o projekcie PsychoMem. Te informacje będą dotyczyły bezpłatnych lub płatnych usług lub produktów związanych bezpośrednio z projektem PsychoMem.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyka korzystania ze serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące twojej aktywności w serwisie, takie jak: odwiedzane podstrony serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe podane przez ciebie w profilu konta i formularzu pobrania podręcznika PsychoMem, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon oraz dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Odpowiedzi na pytania, rozpatrywanie skarg i wniosków

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez ciebie w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami oraz użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

Badanie twojej satysfakcji użytkowników

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail, jak również twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji i opinii, sugestii nowych rozwiązań w serwisie.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

Przekazujemy twoje dane osobowe dostawcy usług serwera, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawca usługi, któremu przekazujemy twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Dostawca, z którego usług korzystamy obecnie to HITME.pl.

Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Dostarczają nam narzędzia do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web-push, do wysyłania wiadomości email, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności konta.

Lokalizacja

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Organy państwowe

Udostępniamy twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe podane podczas zakładania konta w serwisie przechowujemy przez okres posiadania konta w serwisie dla celów realizacji usługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z regulaminem, jak również do celów marketingowych, jeśli zgoda na to została udzielona.

Po usunięciu konta wszystkie twoje dane zostaną usunięte.

Twoje dane osobowe podane we formularzu pobierania podręcznika PsychoMem będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba że zostanie złożone żądanie usunięcia tych danych.

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Możesz realizować swoje prawa przez wysłanie żądania na adres kontakt@psychomem.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach konta po zalogowaniu się do serwisu.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji w serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług serwisu. Cofnięcie zgody wywołuje skutek natychmiastowy. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, a może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności serwisu, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za twoją zgodą. Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych osobowych.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych usług, będzie dla nas oznaczać twój sprzeciw na przetwarzanie twoich danych osobowych w tych celach.

Jeżeli twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania twoich danych osobowych, usuniemy twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia wszystkich danych w serwisie, w tym usunięcie konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) Wycofałeś określoną zgodę, w zakresie którym dane osobowe były przetwarzane w oparciu o twoją zgodę.

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.

c) Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celach marketingowych.

d) Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny.

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) Gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych, to ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni.

b) Gdy przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania.

c) Gdy twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania twoich danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na twoją szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych.

b) Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.

c) Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego też dokonać samodzielnie w ustawieniach konta. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pliku tekstowego (np. txt, csv).

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze maksymalnie 48h na dokonanie aktualizacji wybranych przez ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość mailową, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych. Nasz serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas zakładania konta, logowania oraz rejestracji i zapewnia to ochronę identyfikujących cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do twojego konta i twoich danych przez nieupoważnione systemy i osoby.

8. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

1. Serwis korzysta z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników serwisu. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

2. W serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy w przyszłości zmieniać politykę prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy cię poprzez zamieszczenie aktualnej wersji polityki prywatności na podstronie serwisu https://psychomem.pl/polityka-prywatnosci/, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać do ciebie wiadomość na wskazany przez ciebie adres e-mail.